İzmir OSGB – Enkur OSGB ve İSG Hizmetleri

İzmir OSGB – Enkur OSGB ve İSG Hizmetleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (İzmir OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli) oluşturduğu özel kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır.
OSGB’ler; bünyelerinde bulunan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sağlamak için faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İSG Kanunu uyarınca tüm işverenlerin çalışanlarına İSG hizmetleri sunmaları zorunluluk haline gelmiştir.

İSG hizmeti alınmaması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır. İSG Para cezaları öğrenmek için tıklayınız.

OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. İşyerinizin ne kadar süre ile “İş Güvenliği Uzmanı” ve “İşyeri Hekimi” hizmeti alacağını öğrenmek için; İzmir OSGB Hizmet Süresi Hesaplamasına tıklayınız.

iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin nasıl yapılacağına dair İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği için tıklayınız.

26.06.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre;
 • 1 kişinin dahi çalıştığı işyerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.
 • Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi kurumlar tarafından OSGB’lerden hizmet alımı ile de yapılabilmektedir.
 • Çalışacak iş yeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir.
 • İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür.
 • İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
 • İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işverene yüklediği sorumluluklar genel anlamda:
 • İşyerinde İSG Organizasyonunun kurulması, Çalışanların işe uygunluğunun sağlanması ve iş disiplininin yerleştirilmesi,
 • Çalışanların Eğitimlerinin verilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,
 • Risk değerlendirmesi yapılarak mesleki risklerin önlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, İSG tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilerek mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi,
 • İSG önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesini kapsamaktadır.
Ayrıca yapılan sözleşme ve birlikteliğimiz sonucunda bu personeller;
 • İş yerlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
 • Eğitim yönetmeliği doğrultusunda ilgili eğitimler ile iş yeri risk planına göre belirlenecek özel eğitimlerin verilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturarak çalışmalarına katılmak
 • İş yeri Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda Acil Durum Planlarını hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimi konusunda tavsiyelerde bulunmak
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek
 • Elektrik güvenliği, topraklama tesisatı, parotenerin kontrol ve testlerini takip etmek
Yorum Yap
0 Yorum yapan